Algemene voorwaarden

alles wat je moet weten over de algemene voorwaarden van Zero Bookings

Artikel 1: Definities

Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport, en/of media (zoals, maar niet uitsluitend, een artiest, musicus, presentator, (tv-)personality) en/of de persoon die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verleent;

Boeking: het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; 

Opdrachtgever: de Consument of de rechtspersoon die de Opdracht aan Zero Bookings verstrekt;

Opdracht: door Opdrachtgever aan Zero Bookings verstrekte opdracht welke, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, betrekking heeft op:

(1) de organisatie van optredens, shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, fotoshoots, TVen/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;

(2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) bepaalde;

(3) het verlenen van consultancy diensten;

(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;

(5) het verhuren en/of in bruikleen geven van roerende zaken; 

(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden.

Overeenkomst: tussen Opdrachtgever en Zero Bookings tot stand gekomen overeenkomst, die betrekking heeft op de aan Zero Bookings verstrekte Opdracht;

Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect, in verband met de door Zero Bookings uit te voeren Opdracht, ten opzichte van Zero Bookings heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

Productie: elke door of vanwege Zero Bookings vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;

Rider(s): bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;

Partijen: Zero Bookings en de Opdrachtgever gezamenlijk; 

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Bepalingen

De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, alle offertes en elke Overeenkomst, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de Voorwaarden is afgeweken.

Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over vertalingen van de tekst van de Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van Artiestenbureaus.

Afwijkingen van en aanvulling op de Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn uitsluitend geldend als dat schriftelijk is overeengekomen.

Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Zero Bookings het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

Alle aanbiedingen (waaronder in offertes) ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of via de website van Zero Bookings zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Zero Bookings is daaraan niet gebonden. Aanbiedingen gelden slechts als een uitnodiging voor Opdrachtgever om een Opdracht te verstrekken en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Zero Bookings te allen tijde worden herroepen.

Opdrachtgever dient (a) alle door Zero Bookings gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de eventueel te sluiten Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, volledig en correct aan Zero Bookings te verschaffen, zodat Zero Bookings een passende aanbieding kan doen.

De Overeenkomst komt tot stand: (a)  nadat zowel Opdrachtgever als Zero Bookings de Overeenkomst hebben ondertekend, of; (b) nadat Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Zero Bookings ondertekend retour heeft gestuurd; of (c) in die gevallen waarin Opdrachtgever heeft nagelaten de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging als bedoeld in sub a en b van dit artikel te ondertekenen, nadat Opdrachtgever het aanbod van Zero Bookings mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of (d) zodra Zero Bookings is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.

Indien de hiervoor bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Zero Bookings gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst middels een brief of e-mail met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Zero Bookings te voldoen.

Artikel 4: Prijzen, facturering en betaling

Alle vergoedingen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

Als de Opdrachtgever één of meer facturen niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Zero Bookings heeft in dat geval het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is Zero Bookings gerechtigd overige al tot stand gekomen Overeenkomsten te annuleren of te ontbinden. Zero Bookings heeft tevens het recht, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin de Opdrachtgever (niet zijnde een Consument) in verzuim is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is dan dit percentage, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Verder geldt dat een gedeelte van een maand bij de berekening van de rente voor een hele maand wordt gerekend.

De vordering van Zero Bookings tot betaling door de Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra: (a) een betalingstermijn is overschreden; (b) de Opdrachtgever failliet is gegaan of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd; (c) beslag op zaken of vorderingen van de Opdrachtgever wordt of is gelegd; (d) de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; (e) de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Zero Bookings maakt omdat de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden heeft niet nakomt, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien deze omstandigheden nadien wijzigen, is Zero Bookings gerechtigd de overeengekomen vergoeding(en) te verhogen met het bedrag waarmee de deze zijn verhoogd. Zero Bookings maakt een wijziging van de overeengekomen vergoeding(en) schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: wijziging fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/of koerswijzigingen.

Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

Het is de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op Zero Bookings te verrekenen.

Zero Bookings is steeds gerechtigd – ook nadat zij een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen som van de Opdrachtgever te verlangen. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Zero Bookings een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Als de Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Zolang de gevorderde vooruitbetaling niet is verricht of de gevorderde zekerheid niet is gesteld, is Zero Bookings niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

Artikel 5: Geheimhouding

Opdrachtgever is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van Zero Bookings in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen heeft. Opdrachtgever mag deze gegevens, informatie en bescheiden uitsluitend openbaar maken en/of verveelvoudigen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zero Bookings. Deze bepaling geldt niet indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel tot openbaarmaking is gehouden. Opdrachtgever zal hiervan onverwijld melding doen aan Zero Bookings.

Opdrachtgever legt de genoemde verplichting, indien van toepassing, eveneens op aan zijn werknemers of andere betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Zero Bookings instaat voor naleving van die geheimhoudingsplicht door betrokken partijen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Zero Bookings wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen door Zero Bookings is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.

Onder “directe schade” als hiervoor bedoeld wordt uitsluitend verstaan: (a) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Zero Bookings aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden; (b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden; (c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Zero Bookings voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Zero Bookings is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel en tenzij het verzuim van rechtswege is ingetreden, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever Zero Bookings onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Zero Bookings ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Zero Bookings in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zero Bookings meldt.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade, door welke oorzaak ook, veroorzaakt door Opdrachtgever of derden aan eventueel door Zero Bookings aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door Zero Bookings in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.

Indien Zero Bookings direct of indirect ondergeschikten van Zero Bookings, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Zero Bookings ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW 5 uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Zero Bookings. Dit geldt tevens voor de door Zero Bookings ingeschakelde derden.

Zero Bookings is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken.

Opdrachtgever vrijwaart Zero Bookings tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade en/of schade waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan Zero Bookings vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door Zero Bookings gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

In aanvulling op de overige bepalingen in dit artikel is Zero Bookings nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van door Zero Bookings ter beschikking gestelde goederen.

Indien Zero Bookings, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever een Consument is en Zero Bookings niet heeft kunnen aantonen dat een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel ten opzichte van de Consument gerechtvaardigd is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is jegens Zero Bookings verplicht alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en van Zero Bookings, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.

Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Zero Bookings de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen Zero Bookings levert. Opdrachtgever zal Zero Bookings op eerste verzoek van Zero Bookings inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Zero Bookings ter beschikking stellen.

Opdrachtgever zal Zero Bookings steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Zero Bookings de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen Zero Bookings levert.

Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van Zero Bookings niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zero Bookings.

Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Zero Bookings gerechtigd zijn de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden of diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de schade van Zero Bookings volledig aan Zero Bookings te voldoen.

Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 8: Uitbesteding, wijzigingen, meerwerk en bemiddeling

Zero Bookings is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.

Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst maar vóórdat de Opdracht feitelijk wordt uitgevoerd, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Zero Bookings kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door Zero Bookings zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.

Is bij de feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt Zero Bookings geacht met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd, indien zij dit voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk acht, wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Zero Bookings te vergoeden.

Indien Zero Bookings tijdens de feitelijke uitvoering van de Opdracht door (werknemers van) Opdrachtgever verzocht wordt wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen, dan is het uitsluitend aan Opdrachtgever om daar een beslissing over te nemen. Eventuele kosten verbonden aan deze wijziging(en) dienen door Opdrachtgever aan Zero Bookings te worden vergoed.

Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Zero Bookings is gerechtigd om in plaats van de gecontracteerde Artiesten en/of Leveranciers gelijkwaardige derden te contracteren, in welk geval Opdrachtgever niet gerechtigd is tot ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.

Indien Zero Bookings bemiddelingsdiensten ten behoeve van Opdrachtgever verleent, zoals bijvoorbeeld het tussen Opdrachtgever en een derde tot stand laten komen van een overeenkomst op grond waarvan Opdrachtgever een Artiest bij die derde boekt, zal Zero Bookings een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. Tussen Zero Bookings en die derde komt in dat geval uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. Zero Bookings is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever door het niet tot stand komen van een overeenkomst met een derde, noch voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het handelen van die derde.

Artikel 9: Levering en risico

De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Zero Bookings niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De Opdrachtgever dient Zero Bookings schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.

De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden van deze Voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.

Indien Opdrachtgever het door Zero Bookings geleverde of te leveren niet of niet tijdig afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst bestemd is. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zero Bookings wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

Artikel 10: Informatie via de website van Zero Bookings

Informatie die Opdrachtgever op de website van Zero Bookings aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Zero Bookings kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is.

Informatie op de website van Zero Bookings kan van tijd tot tijd worden aangepast.

De website van Zero Bookings bevat mogelijk links naar websites van derden. Zero Bookings selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Zero Bookings kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

boekingsaanvraag Algemene voorwaarden

Plaats geheel vrijblijvend een boekingsaanvraag via onderstaand formulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor de beschikbaarheid, prijs en verdere informatie over Algemene voorwaarden. Heeft u hulp nodig of verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.